Informare date personale


S.C. ENNA CHER S.R.L., operator de date cu caracter personal, înregistrat în registrul general al prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 18869, în calitate de beneficiar, prelucreaza date cu caracter personal cu privire la persoanele care intra în grupul tinta în cadrul proiectului „ SOLUŢII PENTRU ECONOMIA DE ASTĂZI”, contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76944, finantat prin Fondul Social European, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr.5 „Promovarea măsurilor active de ocupare””, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare ”, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, transpusa în legislatia nationala prin Legea nr.677/2001, precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, transpusa în legislatia nationala prin Legea nr.506/2004.

Pe întreaga durata de implementare a proiectului „SOLUŢII PENTRU ECONOMIA DE ASTĂZI”, S.C. ENNA CHER S.R.L., în calitate de beneficiar al contractului de finantare POSDRU/105/5.1/G/76944 si lider de parteneriat are obligatia de a transmite OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU, AMPOSDRU informatii privind participantii în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 cu privire la implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006 privind dispozitiile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr.1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regionala.

În acest sens, în calitate de beneficiar, S.C. ENNA CHER S.R.L. va centraliza si transmite informatii privind participantii pentru fiecare an de implementare a proiectului, utilizând urmatoarele criterii: informatii personale, CNP, gen, nationalitate, grupe de vârsta, locul de resedinta, nivel de educatie, statut ocupational, în baza formularelor completate de catre participantii care se încadreaza în grupul tinta utilizând formatul standard furnizat de AMPOSDRU.

În vederea realizarii obiectivelor propuse si îndeplinirii conditiilor mai sus mentionate, persoana din grupul tinta al proiectului, are obligatia de a furniza datele personale, cu respectarea dispozitiilor legale în materie, date care vor fi comunicate doar persoanei vizate, partenerilor din proiect, precum si OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU, AMPOSDRU.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul S.C. ENNA CHER S.R.L. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.


Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului RomânieiIn atenția beneficiarilor: Informare Date Personale